കെ രെഘുനാഥൻ

K Reghunathan, Reghunadhan, Reghu

Product Compare (0)


ക്യൂരിയോസിറ്റി

ക്യൂരിയോസിറ്റി

കെ രെഘുനാഥൻ

ഫലിതത്തിനും  വിമർശനത്തിനും സമകാലീനത  എന്നൊന്നില്ല.ഉണ്ടാവാനും പാടില്ല.ഫലിതം  കാലാതീതമായിരിക്കണം.വ്യക്തികൾ  മാറിയാലും  അതിലെ ആശയവും  സന്ദർഭവും  നിലനിൽക്കുന്ന..

View More
പകരം

പകരം

കെ രെഘുനാഥൻ

ആധുനികതയുടെ വരേണ്യമായ ആഖ്യാനരീതികളെ തിരസ്കരിച്ച് പുതിയ ജീവിതപരിസരവും ആഖ്യാനരീതിയും കൊണ്ട് കാലത്തിന്റെ സാക്ഷ്യമാകുന്ന നോവൽ. 2007-ലെ മികച്ച നോവലിനുള്ള കേരളസാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിയ കെ.രഘുനാഥന്റെ ഏറ്..

View More
പാതിരാ വൻകര

പാതിരാ വൻകര

കെ രെഘുനാഥൻ

കവിതയുടെ  ആന്തരിക വിടർച്ചയുള്ള  വാക്യങ്ങൾ കൊണ്ട്‌  സമൃദ്ധമാണ്  ഈ  നോവൽ .ലളിതവത്കരണത്തിൽ  നിന്നും  ആധുനികവത്കരണത്തിലേക്കുള്ള  ചരിത്രയാത്രയിൽ നാം  മറന്നതിന്റ..

View More
മുക്തകണ്ഠം വികെഎൻ

മുക്തകണ്ഠം വികെഎൻ

കെ രെഘുനാഥൻ

ശരിക്കു നോക്ക്യാ വികെഎൻ ഒര് ഹാസ്യസാഹിത്യകാരൻ മാത്രല്ല. അതിനപ്പറാണ്. കഷായ ഗുളികേമെ കല്ക്കണ്ടപ്പൊതി പോലെ കഴിപ്പിക്കാള്ള സൂത്രാണ് ഹാസ്യം എന്നേ ഞാൻ പറയൂ. അകത്ത് വേറ്യാ സാധനം. അത് അമർത്തിവായിച്ചാ അറിയാം. ത..

View More
രഘുനാഥന്റെ നോവെല്ലകൾ

രഘുനാഥന്റെ നോവെല്ലകൾ

കെ രെഘുനാഥൻ

മനുഷ്യാവസ്ഥയെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന അജ്ഞാതവും അതിസങ്കീർണ്ണവുമായ അനുഭവലോകങ്ങളിലേക്ക് സൌംയമായി വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്ന പത്ത് നോവെല്ലകൾ...

View More
Showing 1 to 5 of 5 (1 Pages)