• വാക്ക് പൂക്കുന്ന യാമങ്ങൾ

സിന്ധുവിന്റെ  കവിതയുടെ  ആധാരശ്രുതി  പ്രണയം തന്നെയാണ് .എന്നാൽ കാമഗന്ധമില്ലാത്ത ആത്മീയ പ്രണയത്തിന്റെ പരാഗരേണുക്കളാണ് അധികംവരികളിലും തിളങ്ങി വിളങ്ങുന്നത്‌ ...

ഏത് ആശയത്തെയും അർദ്ധോക്തിയിൽ വിടാതെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കാൻ ഈ കവിക്ക് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കുന്നു .

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

വാക്ക് പൂക്കുന്ന യാമങ്ങൾ

  • Publisher: Logos Books
  • Product Code: LBS903
  • Availability: In Stock
  • Viewed : 1368 times
  • Rs.100.00


Tags: കവിത