• വെപ്പാട്ടി

സമൂഹത്തെ വിമർശിക്കുന്ന കവിതകളാണ് ഈ സമാഹാരത്തെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നത്. ചിരപരിചിതമല്ലാത്ത ബിംബങ്ങളും ആശയ വൈവിധ്യവും ആഴമേറിയ വാക്കുകളും പ്രയോഗങ്ങളും ഈ കവിതകളെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

വെപ്പാട്ടി

  • Publisher: Logos Books
  • Product Code: LBS1154
  • Availability: In Stock
  • Viewed : 16 times
  • Rs.100.00


Tags: കവിത