ആർദ്രമായ വിരലുകൾകൊണ്ട് മഴയെ, കാറ്റിനെ, പ്രകൃതിയെ, ദൈവത്തെ തൊടാൻ വെമ്പുന്ന കവിതകൾ

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

ഈ മഴയുടെ ഒരു കാര്യം

  • Publisher: Logos Books
  • Product Code: LB1514
  • Availability: In Stock
  • Viewed : 284 times
  • Rs.120.00


Tags: കവിത