• ആറടിക്കടൽ

വെറും വാക്കുകളുടെ കൂമ്പാരം ഒരു ശബ്ദനിഘണ്ടു മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ, കവിതയാവുന്നില്ല. വാക്കുകളുടെ ക്രമപ്രകാരമുള്ള ചേർത്തുവയ്പിന് മേൽ കവിയുടെ ഒരു കണ്ണുതുറപ്പിക്കലുണ്ട്. അതുവരേയേ ഉള്ളൂ കവിതയും കവിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന കവിതകൾ.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

ആറടിക്കടൽ

  • Rs.70.00


Tags: ആറടിക്കടൽ, സംവിധാനന്ദ്, Aaradikkadal, Samvidanand