• വായുപുത്രന്മാരുടെ ശപഥം - ശിവപുരാണം 3

ഇരുപത് ലക്ഷം പ്രതികൾ വിറ്റഴിഞ്ഞ ശിവപുരാണത്രയത്തിലെ അവസാനഭാഗം. ആരേയും വായിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഭാരതീയ സംസ്കൃതിയുടെയും ചരിത്രഗാഥയുടെയും ആഴങ്ങളിലേക്കിറങ്ങിച്ചെല്ലുന്ന കാല്പനിക ചാരുതയാണ് ഈ നോവൽ. ശിവപുരാണ പരമ്പരയിലെ അവസാനഭാഗം.
വിവർത്തനം: രാജൻ തൂവ്വാര

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

വായുപുത്രന്മാരുടെ ശപഥം - ശിവപുരാണം 3

  • Rs.395.00


Related Products

മെലൂഹയിലെ ചിരഞ്ജീവികൾ - ശിവപുരാണം 1

മെലൂഹയിലെ ചിരഞ്ജീവികൾ - ശിവപുരാണം 1

അമീഷ്

15 ലക്ഷത്തിലധികം കോപ്പികൾ വിറ്റഴിഞ്ഞ വിശിഷ്ട ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മലയാള പരിഭാഷ. മെലൂഹ എന്ന സംസ്കൃതിയുടെയും മനുഷ്യവംശത്തിന്റെയും ദേവനായി അവതരിക്കുന്ന ശിവനെ ഇതിഹാസത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് നയിക്കുന്ന ഉത്കൃ..

View More
നാഗന്മാരുടെ രഹസ്യം - ശിവപുരാണം 2

നാഗന്മാരുടെ രഹസ്യം - ശിവപുരാണം 2

അമീഷ്

30 ലക്ഷത്തിലധികം കോപ്പികൾ വിറ്റഴിഞ്ഞ വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മലയാള പരിഭാഷ. യുദ്ധവും പ്രണയവും ശാസ്ത്രവും മിത്തുകളും സമന്വയിപ്പിക്കപ്പെട്ടഅൽഭുതകരമായ കൃതി. ഭാരതീയതയെ പുനരാവിഷ്ക്കരിക്കുന്ന ശിവപുരാണ ത്ര..

View More

Tags: മെലൂഹയിലെ ചിരഞ്ജീവികൾ, ശിവപുരാണം, Amish, അമീഷ്, immortals of meluha, readersshoppe, readers, shoppe, online books, വായുപുത്രന്മാരുടെ ശപഥം