• കാന്തമലചരിതം

3000 വർഷങ്ങൾക്കടുത്ത് പഴക്കമുള്ള ഒരു ചരിത്രം തേടിയിറങ്ങുന്ന മിഥുൻ. അവനു മുന്നിലുള്ളത് കെട്ടുകഥകളിൽ മാത്രം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു വാക്ക്, കാന്തമല. ഈജിപ്റ്റിലെ പിരമിഡുകളിൽ തുടങ്ങി ശബരിമലയുടെ അറിയപ്പെടാത്ത ചരിത്രത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന ത്രില്ലർ. കാന്ത മലയുടെ രഹസ്യങ്ങൾ ഇവിടെത്തുടങ്ങുന്നു.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

കാന്തമലചരിതം

  • Publisher: Logos Books
  • Product Code: LB1514
  • Availability: In Stock
  • Viewed : 970 times
  • Rs.230.00


Tags: നോവൽ