• വേറിട്ടുമാത്രം കത്തിയമരുന്ന ചില ശരീരങ്ങൾ

ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ജീവിതം പെൺതൂലികയ്ക്ക് വിഷയമാവുന്ന മലയാളത്തിലെ ആദ്യനോവൽ

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

വേറിട്ടുമാത്രം കത്തിയമരുന്ന ചില ശരീരങ്ങൾ

  • Publisher: Logos Books
  • Product Code: LB623
  • Availability: In Stock
  • Viewed : 2539 times
  • Rs.110.00


Tags: വേറിട്ടുമാത്രം കത്തിയമരുന്ന ചില ശരീരങ്ങൾ എച്ച്മുക്കുട്ടി Echmukkutty നോവൽ