• ഉപരോധം
ചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ചേർക്കപ്പെടാതെ പശിമയുള്ള നാട്ടുമണ്ണിൽ കലർന്ന് ഹൃദയത്തുടിപ്പുകൾ തേടിയുള്ള ഒരു യാത്രയുടെ ഉപലബ്ധിയാണ് ഈ നോവൽ.      

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

ഉപരോധം

  • Publisher: Logos Books
  • Product Code: LB608
  • Availability: In Stock
  • Viewed : 2801 times
  • Rs.80.00


Tags: നോവൽ, സി.വി.ബാലകൃഷ്ണൻ, മലയാളം, novel, malayalam, fiction, C.V Balakrishnan