ഈ നോവൽ ആഖ്യാനവൈശിഷ്ട്യം കൊണ്ടും അസാമാന്യമായ കയ്യടക്കം കൊണ്ടും അനുവാചകനെ ഒരേസമയം അമ്പരപ്പിക്കുകയും ആഹ്ലാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

അച്യുതം

  • Rs.140.00


Tags: നോവൽ, എൻ പ്രദീപ്കുമാർ, N Pradeepkumar, Novel, Logos books, buy books online, book store