• കിഴവനും കടലും (വിവർത്തനം: ഫെയ്സൽ റ്റി.എച്ച്)

നോബൽ സമാനം നേടിയ ഹെമിങ് വേയുടെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ നോവൽ

വിവർത്തനം: ഫെയ്സൽ റ്റി.എച്ച്

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

കിഴവനും കടലും (വിവർത്തനം: ഫെയ്സൽ റ്റി.എച്ച്)

  • Rs.90.00


Tags: ഏണസ്റ്റ് ഹെമിങ് വേ, Ernest Hemingway, ഫെയ്സൽ റ്റി.എച്ച്, faisal t h, faizal, kizhavanum kadalum, old man and the sea, logos books, buy books online, book store