• കഥ കൊണ്ടു നേരിട്ട യുദ്ധങ്ങൾ

ഈ പുസ്തകത്തിലെ നോവൽ അനുഭവങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ ഒരു തുറസ്സിൽ വന്നുനിൽക്കുന്നതുപോലെയാണ്. ഓരോ സ്ഥലത്തെ മ്യൂസിയത്തിൽ ഓരോ സമയം സന്ദർശിച്ചതിന്റെ ഓർമ്മ പറയുന്നതുപോലെയാണ് ഫസൽ റഹ്മാൻ തന്റെ എഴുത്തിനെ അടുക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നത്.  (അവതാരികയിൽ ശ്രീ കരുണാകരൻ)  

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

കഥ കൊണ്ടു നേരിട്ട യുദ്ധങ്ങൾ

  • Rs.150.00


Related Products

ആഖ്യാനങ്ങളുടെ ആഫ്രിക്കൻ ഭൂപടം

ആഖ്യാനങ്ങളുടെ ആഫ്രിക്കൻ ഭൂപടം

ഫസൽ റഹ്മാൻ

മലയാളത്തിൽ സമകാലീന ആഫ്രിക്കൻ നോവലുകളെ കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ സൂക്ഷ്മ പഠനം. കെ ഇ എൻഒരു ഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ ചരിത്രവും സംസ്കൃതിയും ജീവിതരേഖകളും ആഴത്തിൽ അപഗ്രഥിച്ച് എഴുതപ്പെട്ട ഈ ലേഖനങ്ങൾക്ക് കേവലമായ പുസ്തകാവലോ..

View More

Tags: ഫസൽ റഹ്മാൻ, fazal rehman, fasal, katha, kondu, neritta, yudhangal, logos books, readersshoppe, buy books online