• ഇടപെടലുകൾ

കല, കാലം, ദേശം, സമൂഹം


1986-നും 2016- നും ഇടയിലുള്ള മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് കാലത്ത് കല, സംസ്കാരം, മതം, വിദ്യാഭ്യാസം, രാഷ്ട്രീയം തുടങ്ങിയ മണ്ഡലങ്ങളിൽ സച്ചിദാനന്ദൻ നടത്തിയ ഇടപെടലുകളുടെ പുസ്തകം.

ഹാർഡ്ബൗണ്ട് കവർ

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

ഇടപെടലുകൾ

  • Rs.600.00


Tags: ലേഖനം