• ദർശനങ്ങളുടെ മഹാവിപിനം
മലയാളസാഹിത്യത്തിന്റേയും സാഹിത്യനിരൂപണത്തിന്റേയും ഒരു പ്രമുഖ സംക്രമണഘട്ടത്തെ അർത്ഥപൂർണ്ണമായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന നിരൂപണഗ്രന്ഥം.   

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

ദർശനങ്ങളുടെ മഹാവിപിനം

  • Publisher: Logos Books
  • Product Code: LB601
  • Availability: In Stock
  • Viewed : 1213 times
  • Rs.130.00


Related Products

ചരിത്രം എന്ന ബലിപീഠം

ചരിത്രം എന്ന ബലിപീഠം

ചരിത്രം എന്ന ബലിപീഠം എന്നത് ഒരു ശീർഷകം മാത്രമല്ലെന്ന് വായന ആരംഭിക്കുന്ന നിമിഷം തന്നെ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം. ..

View More