• ആത്മശൈലങ്ങളിലെ യാത്രികർ
മലയാള സാഹിത്യവിമർശനത്തിന് നവ്യമായ ഒരു ഉണർവും ലാവണ്യബോധവും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന പതിനെട്ട് ലേഖനങ്ങളുടെ/പഠനങ്ങളുടെ സമാഹാരം.  

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

ആത്മശൈലങ്ങളിലെ യാത്രികർ

  • Publisher: Logos Books
  • Product Code: RC116
  • Availability: In Stock
  • Viewed : 2427 times
  • Rs.180.00


Tags: പഠനം, നിരൂപണം, ലേഖനം