• ഉടൽ എന്ന മോഹം
മലയാളഭാവനയുടെ തൊട്ടുമുമ്പേ കഴിഞ്ഞ ദശകങ്ങളുടെ കലയും ചിന്തയും ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങൾ.    

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

ഉടൽ എന്ന മോഹം

  • Rs.190.00


Related Products

തഥ്യകൾ, മിഥ്യകൾ

തഥ്യകൾ, മിഥ്യകൾ

വസ്തുനിഷ്ഠവും സമഗ്രവും ആയ, ആഴമേറിയ പഠനങ്ങൾ കൊണ്ടും നിസ്തുലമായ ഭാഷ കൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമായ ഇരുപത്തിയെട്ട് ലേഖനങ്ങൾ   ..

View More

Tags: കരുണാകരൻ, ഉടൽ എന്ന മോഹം, ലേഖനങ്ങൾ, Karunakaran, Utal enna moham, essays